Asia's Leading Communications Specialists 

Home Thai TOEKP

Thai TOEKP

ข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับคิงพาวเวอร์ หรือ โทเคพี (Test of English for King Power)

ข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับคิงพาวเวอร์ (Test of English for King Power) นั้นถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาการทดสอบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษที่ครอบคลุม เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่หนาแน่นเกี่ยวภาษาอังกฤษที่ใช้ในหน้าที่ของพนักงานคิงพาวเวอร์ทุกท่าน ข้อสอบโทเคพี (TOEKP) นั้นเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบภาษาอังกฤษด้านการขาย (English for Sales) ซึ่งพนักงานฝ่ายขาย แคเชียร์ และ หัวหน้างาน ของร้านค้าคิงพาวเวอร์ต้องการที่จะพัฒนา

เนื้อหา

ข้อทดสอบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษนั้นถูกสร้างขึ้นสำหรับพนักงานคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรีโดยเฉพาะ เราจะให้ความสนใจเกี่ยวกับหน่วยงานของแต่ละคนเป็นพิเศษ ความเข้าใจทางความแตกต่างของวัฒนะธรรมของลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการคิงพาวเวอร์นั้น จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของบททดสอบนี้ เราได้ปรับแต่งเนื้อหาของข้อสอบให้เป็นไปตามเป้าหมายของทีมบริหารคิงพาวเวอร์ที่ได้กำหนดไว้สำหรับพนักงานในร้านค้าคิงพาวเวอร์อีกด้วย

โครงสร้าง

ข้อสอบโทเคพี(TOEKP)นั้นมีอยู่สองส่วนด้วยกันซึ่งก็คือข้อสอบการพูด(Speaking)และข้อสอบการฟัง(Listening) ข้อสอบการพูด(Speaking)นั้นจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือการขายแบบโต้ตอบซึ่งจะเป็นการจำลองสถานการณ์ในร้านเหมือนที่ต้องพูดโต้ตอบกับลูกค้า อีกส่วนคือการนำเสนอสินค้า ซึ่งผู้สอบจะต้องทำการแนะนำสินค้าที่ทางผู้ประเมินสุ่มเลือก ต่อไปคือการสอบฟัง ใช้เวลา 45 นาทีโดยประมาณ ซึ่งจะเป็นการฟังบทสนทาทั้งยาวและสั้น เป็นการพูดคุยระหว่างพนักงานคิงพาวเวอร์และลูกค้า รวมทั้งคำถามประเภทต่างๆ การทดสอบฟังนี้จะเป็นแบบ Multiple Choice

คะแนนของข้อสอบโทเคพีนั้น จะเป็นมาตรวัดคล้ายกับของข้อสอบโทอิค(TOEIC) แต่ความเป็นเฉพาะของข้อสอบโทเคพีนั้นคือ การที่ผู้สอบจะผ่าน คะแนนของทั้งการสอบฟังและสอบพูดจำเป็นจะต้องผ่านการยอมรับได้ ถึงจะแสดงผลคะแนนรวมที่ถือว่าผ่าน หากผู้สอบได้ทำคะแนนได้ดีเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็จะไม่ส่งผลต่อคะแนนรวม เพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุมของความสามารถของพนักงานแต่ละคน ให้ดูที่คะแนนรวมของพวกเขาร่วมกับคะแนนแยกการฟังและการพูดของพวกเขา

คะแนนรวม = คะแนนสอบการฟัง (495) + คะแนนสอบการพูด (495)

/* google analytic code */ /* google analytic code */